تاریخچه

 

تاریخچه دانشکده علوم انسانی

 

دانشکده علوم انسانی در سال 1390 تاسیس و در حال حاضر 1681 دانشجو در مقطع کارشناسی و 163 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

 

*رشته های موجود در مقطع کارشناسی این دانشکده عبارتند از:

 

مشاوره، حسابداری، علوم ورزشی، علوم تربیتی، اقتصاد، حقوق، زبان و ادبیات فارسی،

آموزش زبان انگلیسی، روانشناسی، زبان روسی، مدیریت بازرگانی، علوم سیاسی،

معارف اسلامی

 

 

 

*رشته های موجود در مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده عبارتند از:

 

رشته

 

گرایش 

 

 علوم اقتصاد 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد انرژی، بانکداری اسلامی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد نظری

 

فیزیولوژی ورزشی

 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 

 مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

 مشاوره

خانواده

 

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

* تعداد اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی:

 

اعضای هیئت علمی

67

 

اعضای غیر هیئت علمی

144