روسای پیشین

 

روسای پیشین دانشکده علوم انسانی

 

 

 

تصویر

 

نام رئیس

 

رشته

 

مدرک

 

زمان تصدی

 

معاون دانشکده 

تصویر

 

 حسین اسکندری مشاوره و راهنمایی  دکتری       1390/07/10 تا 93/09/09 -------------- ---------

 

 

زهرا ایزانلو علوم ورزشی دکتری 93/09/18 تا 95/10/08  دکتر احمد حیدرنیا

 

زهرا عامری حقوق دکتری 95/10/08 تا 97/10/26 دکتر محمد ریحانی

 

 

محمد ریحانی

 

علوم ورزشی دکتری

97/10/30 تا

1401/02/25

دکتر بهنام الیاسپور
محمد شبانی علوم ورزشی دکتری

1401/02/25 تا

ادامه دارد

دکتر بهنام الیاسپور