اعضای هیئت علمی

 

 

محمد علی رباط جزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 

  

مجید الهی شیروان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -

پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

الیاس برآبادی فرمان آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

غلام حسن خواجوی فدافن 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ۲۰۲
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

محمدرضا قربانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: ۳۱۳
پست الکترونیکی: 
 

 

 

 

سید احسان گل پرور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: