اعضای هیئت علمی

 

 

عظیم نظری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 


بهنام الیاس پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

روح ا... بابکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مدیر گروه

 


 

فرشید پورشهابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 


 

افسانه جوادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 


 

عبدالله خوشنودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 


 

مجید دشتبان فاروجی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

مسعود نیکوقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 


 

جواد هراتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: