چاپ مقاله دکتر الهی شیروان

مقاله آقای دکتر مجید الهی شیروان در مجله معتبر International Journal of Bilingual Education and Bilingualism که در لیست JCR قرار دارد به چاپ رسید.

لینک مشاهده و دریافت مقاله

چاپ دو مقاله توسط سرکار خانم طالب زاده

سرکار خانم ناهید طالب زاده دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد رشته اموزش زبان انگلیسی در طول دوران اموزشی خود موفق به چاپ دو مقاله با نمایه SCOPUS شده اند. 

 

Exploring the Fluctuations of Foreign Language Enjoyment in Conversation: An Idiodynamic Perspective

English as a Foreign Language Learners' Anxiety and Interlocutors' Status and Familiarity: An Idiodynamic Perspective